Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tämä on Ajatusaallokko -verkkokaupan henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Ajatusaallokko Oy (Y-tunnus 3234581-2)

Suvikuja 6 A 39

80200 Joensuu

info@ajatusaallokko.com

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Santeri Seppänen

info@ajatusaallokko.com

3. Rekisterin nimi

Ajatusaallokko Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet

Henkilötietoja kerätään asiakkuuksien hallintaan sekä Ajatusaallokko -verkkokaupan kautta tilattujen tuotteiden toimitus- ja maksujärjestelyjä varten. Rekisteriä käytetään ainoastaan tämän verkkokaupan ja asiakkaan väliseen asiakassuhteen ylläpitoon. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, sopimussuhteeseen ja/tai rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen. Rekisterinpitäjällä on oikeutettu etu harjoittaa laillista myynti- ja markkinointitoimintaa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

1. Henkilön etu- ja sukunimi

2. Sähköpostiosoite

3. Lähi-/postiosoite

4. Postinumero

5. Puhelinnumero

6. Tilauksen tiedot ja laskutustiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta Ajatusaallokko -verkkokaupan kautta tehdyistä tilauksista, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisten medioiden palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tarkoituksiin, joihin henkilötietoja on kerätty. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kuluttajakauppaa ja kirjanpitoa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa, tai viranomaisten pyynnöstä.

Kolmansia osapuolia, joille on välttämätöntä luovuttaa tietoja tilausten käsittelyn vuoksi:

Kuljetusyritys Posti, Maksupalveluntarjoaja Paytrail sekä verkkokauppa-alusta Shopify.

Edellä mainittujen yritysten tietosuojaselosteet löytyvät heidän omilta verkkosivuiltaan.

9. Evästeet ja analytiikka

Ajatusaallokko -verkkokauppa käyttää Shopifyn, Facebook Pikselin sekä Google Analyticsin toteuttamia evästeitä, joiden avulla voimme seurata kävijöiden sivustokäyttäytymistä ja käyttäjäliikennettä. Evästeillä kerättyjä tietoja käytetään verkkosivuston kehittämiseen ja optimoimiseen sekä käyttökokemuksen parantamiseen. Facebook pikseliä käytetään mainosten kohdentamiseen.

Käyttäjä voi halutessaan estää sivuston toimintaa koskevien tietojen käyttämisen Google Analyticsissa. Lisätietoja: https://support.google.com/analytics/answer/181881

Facebook käyttäjä voi halutessaan tarkistaa Facebook-mainosasetuksensa sekä päivittää asetuksiaan milloin tahansa. Lisätietoja: https://www.facebook.com/help/568137493302217

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Yrityksen ulkopuolisilla ei ole pääsyä tietoihin.

11. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Pyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

13. Tietosuojaselosteen muutokset

Pidätämme oikeuden muuttaa/päivittää tätä tietosuojaselostetta. Tältä sivulta löytyy aina tietosuojaselosteen uusin versio.